Úplné oficiálne pravidlá (ďalej len „pravidlá“) súťaže „Vysnívaj si Slovensko“

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže s názvom „Vysnívaj si Slovensko” (ďalej len „Súťaž“ ) je občianske združenie Učenie s úsmevom, Zámocká 6890/18, 811 01 Bratislava, IČO: 42375967. Generálnym partnerom súťaže je Billa s.r.o., partnermi súťaže sú Bratislavský samosprávny kraj, vydavateľstvo Ikar a Slovenský inštitút vzdelávania o.z.. Organizátor vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je odovzdať pozitívne posolstvo smerom k mladej generácii, ktoré má svoj vlastný spôsob prežívania aktuálneho diania. Téma príspevkov „Vďaka hrdinom dneška môžeme snívať o zajtrajšku“ umožňuje vyjadriť poďakovanie ľuďom pracujúcim v prvej línii a zároveň pripomína, že epidémia nebude trvať naveky a je dôležité neprestať snívať.

Čas a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. Začiatok súťaže: 1.5.2020. Koniec súťaže: 14.6.2020

Účasť v súťaži

1. Súťaž prebieha v 4 vekových kategóriách – 0-7 rokov, 8-15 rokov, 16-19 rokov, 20-25 rokov. Každá kategória sa hodnotí samostatne a sú pre ňu pripravené rozdielne ceny. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré spĺňajú vekový limit pre niektorú z kategórií, zaregistrujú sa na stránke organizátora súťaže www.vysnivajsislovensko.sk a v čase konania súťaže, vložia aspoň jeden príspevok.

2. Podmienkou zaradenia do súťaže je zaslanie príspevku k jej téme „Hrdinovia dneška nám umožňujú snívať o zajtrajšku.“ Príspevkom môže byť kresba, slohový útvar, esej, básnička resp. akékoľvek stvárnenie danej témy, ktoré je možné zachytiť v eletronickej podobe (súbor vo formáte doc., docx, prípadne súbor formátu Open Office, jpg alebo png) a vložiť na stránku www.vysnivajsislovensko.sk.

3. Zo súťaže budú vylúčené osoby, ktoré vo svojom mene zašlú cudzie dielo, dielo už skôr zverejnené, alebo sa pokúsia iným nečestným spôsobom ovplyvniť výsledok súťaže.

Princíp súťaže

1. Každá fyzická osoba, ktorá v čase konania súťaže spĺňa vek pre zaradenie do niektorej z kategórií, môže v zmysle predchádzajúceho článku poslať do súťaže svoj príspevok. Na tieto účely je potrebná registrácia na www.vvysnivajsislovensko.sk a nahratie príslušného dielka.

2. Jeden účastník môže nahrať aj viacero príspevkov. Za každý príspevok, ktorý bude spĺňať podmienky súťaže, pridelí systém jeho autorovi vnútorný originálny kód. Po skončení súťaže budú náhodne vyžrebované výherné kódy, ktorých držitelia získajú vecné ceny.

3. Pomoc rodičov, alebo iných osôb nie je zakázaná, práve naopak, vzhľadom na tému súťaže a nutnosť spoločnej komunikácie v týchto témach je vítaná. Rovnako tak je možné zaslať aj spoločné dielo viacerých osôb – v prípade vyžrebovania takéhoto diela bude ale zaslaná len jedna cena.

4. Príspevky budú zverejnené na stránke www.vysnivajsislovensko.sk.

Zoznam cien

Vážime si každý zaslaný príspevok a chceme, aby mal každý rovnakú možnosť vyhrať – ceny uvedené v nasledujúcom zozname preto budú vyžrebované. Okrem nich ale máme prekvapenie aj pre tie príspevky, ktoré nás mimoriadne zaujmú – tieto budú ocenené zvlášť.

kategória 0-7 rokov

1. cena – tablet
2. cena – Lego skladačka
3. cena – Lego skladačka
4. cena - Lego skladačka
5. cena - Lego duplo
6. cena- postavička lego Star wars a poháre Star wars
7. cena – postavička lego Star wars a poháre Star wars
8. cena - postavička lego Star wars a poháre Star wars
9. cena – postavička lego Star wars a poháre Star wars
10. cena – Jamie Oliver - sada na pecenie
11. cena – Jamie Oliver - sada na pecenie
12. cena – Jamie Oliver - sada na pecenie
13. cena – Jamie Oliver - sada odmeriek
14. cena – Jamie Oliver - sada odmeriek
15. cena – uteráky CARS

kategória 8 - 15 rokov

1. cena - tablet
2. cena – encyklopedia z vydavateľstva IKAR
3. cena – Lego skladačka
4. cena - Lego skladačka
5. cena - postavička lego Star wars a poháre Star wars
6. cena - postavička lego Star wars a poháre Star wars
7. cena – postavička lego Star wars a poháre Star wars
8. cena - postavička lego Star wars a poháre Star wars
9. cena – Jamie Oliver - sada na pecenie
10. cena – Jamie Oliver - sada na pecenie
11. cena – Jamie Oliver - sada na pecenie
12. cena – Jamie Oliver - sada na pecenie
13. cena – balíček kníh
14. cena – balíček kníh
15. cena – balíček kníh

kategória 16 -19 rokov

1. cena – tablet
2. cena – elektronická čítačka kníh
3. cena - balíček kníh
4. cena - balíček kníh
5. cena- balíček kníh
6. cena - balíček kníh
7. cena – balíček kníh
8. cena - balíček kníh
9. cena – balíček kníh
10. cena – balíček kníh
11. cena – balíček kníh
12. cena – balíček kníh
13. cena – balíček kníh
14. cena – balíček kníh
15. cena – balíček kníh

kategória 20 -25 rokov

1. cena – tablet
2. cena – elektronická čítačka kníh
3. cena - balíček kníh
4. cena - balíček kníh
5. cena- balíček kníh
6. cena - balíček kníh
7. cena – balíček kníh
8. cena - balíček kníh
9. cena – balíček kníh
10. cena – balíček kníh
11. cena – balíček kníh
12. cena – balíček kníh
13. cena – balíček kníh
14. cena – balíček kníh
15. cena – balíček kníh

Žrebovanie cien a vyhlásenie víťazov

Žrebovanie výhercov sa uskutoční 16. júna 2020.

Prevzatie výhier

Výhercovia jednotlivých cien budú kontaktovaní organizátorom prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke www.vysnivajsislovensko.sk. Výhra bude zaslaná prostredníctvom doručovateľa.

Zodpovednosť

1. Nebezpečenstvo škody na vecných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia.
2. Organizátor nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu výhercu.
3. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

Všeobecné ustanovenia

1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov alebo poskytnutia kompenzácie. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže.
2. Účastníci nemôžu požadovať peňažité plnenie výmenou za výhry v súťaži a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
3. Výhru je možné previesť na inú osobu len so súhlasom organizátora a na výhry zo súťaže neexistuje právny nárok.
4. Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.
5. Organizátor si vyhradzuje právo sporné prípady porušenia pravidiel súťaže posúdiť a prípadne vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý porušil tieto pravidlá a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.
6. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže svojou účasťou v súťaži, pričom tiež súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.

Osobnostné práva a osobné údaje

1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže, prevádzkovateľovi - organizátorovi, ako je uvedený v čl.1 týchto pravidiel súťaže za účelom vyhodnotenia súťaže a kontaktovania výhercov.
2. Účastník súťaže súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže osobné údaje účastníka akcie zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému. Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.
3. Účastník súťaže zapojením do súťaže potvrdí, že bol prevádzkovateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany prevádzkovateľa, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ poučuje účastníka súťaže, že poskytnutie požadovaných osobných údajov účastníka súťaže je dobrovoľné a účastník súťaže môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese prevádzkovateľa odvolať. Účastníkovi súťaže prislúchajú všetky ostatné práva podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v aktuálnom znení.
4. Ďalej účastník súhlasí s tým, že v médiách a propagačných a reklamných materiáloch môžu byť zverejňované aj zvukové a obrazové záznamy výhercov súťaže, bezplatne.

Pravidlá súťaže

Úplné oficiálne pravidlá súťaže v aktuálnom znení sú po celý čas konania súťaže k dispozícii na webovej stránke www.vysnivajsislovensko.sk. Prípadné otázky je možné zaslať e-mailom na adresu info@uceniesusmevom.sk. Ako "Predmet" uvádzajte názov "Vysnívaj si Slovensko" a odporúčame uvádzať aj svoje telefónne číslo pre prípadný telefonický kontakt.
V Bratislave 30.4.2020, Učenie s úsmevom o.z., Zámocká 6890/18 811 01 Bratislava
HORE